♦ Ιατροκοινωνική εκδήλωση
για την ψυχική υγεία των κωφών
Πάτρα 21/3/2018
&